حماسه و جهاد

خاطره خوش مردم از جهادگران بی ریا

خاطره خوش مردم از جهادگران بی ریا

جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: خدمت خالصانه جهادگران خاطرات خوش و شیرین در ذهن مردم ایران تداعی بخشیده است.